500 014 300 btalmar@wp.pl
Śnieżka Karpacz wycieczka ze Szklarskiej poręby

Śnieżka Karpacz – pieszo z Domu Śląskiego

Śnieżka, Karpacz – nawet dla turystów nie będących aktualnie w szczycie formy, wejście na jej szczyt to nie problem! W ramach wycieczki z Biurem Podróży ALMAR wjedziemy blisko wierzchołka najwyższej góry Sudetów, wykorzystując wyciąg krzesełkowy na Kopę. Od jego górnej stacji do schroniska Dom Śląski na Równi pod Śnieżką dzieli nas już tylko spacer. Stamtąd na Śnieżkę jest kilka kroków. Powrót przez schroniska: Strzecha Akademicka i Samotnia, oraz Kościółek Wang w Karpaczu.

Program Wycieczki: Śnieżka

 • 9.00 – Wyjazd ze Szklarskiej Poręby
 • Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę 1350 m. n.p.m.
 • Przejście do Równi pod Śnieżką do schroniska Dom Śląski
 • Śnieżka Karpacz – 1602 m. n.p.m. – wejście na najwyższą górę w Czechach.
 • Zejście ze Śnieżki przez malownicze schroniska górskie Strzechę Akademicką, Samotnię do Kościółka Wang – zabytku nordyckiej architektury sakralnej.
 • Ok. 1800 – Powrót z Karpacza do Szklarskiej Poręby

Cena Wycieczki: Śnieżka Karpacz

Cena do kalkulacji, Zapraszamy do wyceny przez e-mail: btalmar@wp.pl lub telefonicznie:

tel. 500 014 300

Galeria Wycieczki: Śnieżka Karpacz

Szklarska Poręba – Wycieczka Śnieżka Karpacz

Ogólne warunki uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach autokarowych.

 1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyki „AL-MAR” Alicja Januszka z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 6. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 roku wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru o nr 1206/1994 oraz gwarancję ubezpieczeniową SignalIduna.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje po dokładnym zapoznaniu się uczestnika z programem wycieczki i warunkami uczestnictwa. Zawarcie umowy na udział       w imprezie turystycznej następuje z chwilą podpisania klauzuli, że klient zapoznał się z warunkami ogólnymi uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach autokarowych, programem ramowym wycieczki, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE oraz wpłaceniu całości należności lub zaliczki w wysokości określonej dla danej imprezy.
 3. Biuro Turystyki „AL-MAR” Alicja Januszka gwarantuje realizację imprezy zgodnie z umową. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem sprawnym technicznie, spełniającym kryteria dopuszczenia do krajowego/międzynarodowego ruchu pasażerskiego, opiekę pilota-przewodnika w języku polskim. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia M 206895 z dnia 17.09.2016każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:  EUROPA, STANDARD KL 10 000 EUR, NNW 7 000 PLN oraz może być ubezpieczony od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej : STANDARD, wersja 80% do 17.000,00PLN.  Na życzenie klienta każde ubezpieczenie można rozszerzyć.
 4. Osoba dokonująca rezerwacji ( pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji lub płatnik ) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszelkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji. Jest również odpowiedzialna za poinformowanie pozostałych osób o wszystkich otrzymanych szczegółach dotyczących wycieczki. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy przez osoby małoletnie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie ( o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego )
 5. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępu uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
 6. Biuro Turystyki „AL-MAR” Alicja Januszka zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych lub odwołania imprezy. O odwołaniu lub zmianie              w programie wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed impreza. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu spowoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 7. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki lub jej odwołania. Biuro turystyki ma prawo odwołać imprezę turystyczną ( dotyczy wycieczek autokarowych ) jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 30 osób. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o odwołaniu najpóźniej 1 dzień przed planowaną wycieczką. Klient, który otrzymał informację dotyczącą anulacji imprezy nie ma prawa do odszkodowania.
 8. Jeżeli z winy Biura Turystyki „AL-MAR” Alicja Januszka nie zostaną zrealizowane umową świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od treści zawartej umowy, Biuro Turystyki „AL-MAR” Alicja Januszka przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do zwrotu części lub całości wniesionych opłat za usługę.
 9. Nie uważa się za wadę usługi niedociągnięć zawinionych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z Biurem Turystyki „AL-MAR” Alicja Januszka albo wynikłych z okoliczności, za które Biuro Turystyki „AL-MAR” Alicja Januszka nie odpowiada.
 10. Niewykorzystanie przez uczestnika wszystkich świadczeń objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę w wysokości 100% ogólnej kwoty najpóźniej na dzień przed wycieczką do godziny 14:00.  Zapłata winna wpłynąć do kasy biura turystyki w którym została złożona rezerwacja bądź na wskazany rachunek bankowy.  W przypadku wpłaty na rachunek bankowy 72 godziny przed rozpoczęciem imprezy klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia dowodu wpłaty. Nie wpłacenie należności w określonym terminie jest podstawą do anulacji rezerwacji miejsc na wycieczkę.
 12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez ponoszenia kosztów, jeżeli rezygnacja nastąpiła na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie krótszym niż trzy dni przed wycieczką – bez wskazania osoby lub osób wstępujących w miejsce klienta –  organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot za wycieczkę, w przypadku gdy o rezygnacji poinformował biuro po godzinie 15:00 dzień przed wycieczką. W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaty za wycieczkę. Klient może zawiadomić biuro turystyki o zmianie uczestnika  do 15 minut przed rozpoczęciem wycieczki a powiadomienie w tym czasie powinno nastąpić w biurze turystyki w Szklarskiej Porębie.
 13. Reklamacje dotyczące udziału w imprezie są przyjmowane w trakcie trwania imprezy przez pilota/przewodnika. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia ich do organizatora na piśmie w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności , za które biuro turystyki nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Warunki ubezpieczenia Uczestnika reguluje umowa ubezpieczeniowa  z ubezpieczycielem ustawowym, którym jest SIGNAL IDUNA – umowa generalna M 206895 z dnia 17.09.2016
 15. Uczestnik deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonał płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy/podpisaniem klauzuli otrzymał  Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
 16. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 17. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci). Legitymacja szkolna, legitymacja studencka lub prawo jazdy nie są dokumentami tożsamości.
 18. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem. Numery telefonów znajdują się na potwierdzeniu wpłaty KP i programach wycieczek.
 19. Uczestnik odpowiada materialnie wobec Biura Turystyki „AL-MAR” Alicja Januszka  za szkody powstałe z jego winy.
 20. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania imprezy turystycznej.
 21. Przewodnik/pilot zobowiązany jest do oczekiwania maksimum 15 min. na uczestników nie przybyłych w wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik/pilot z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki, natomiast osoby, które nie stawiły się powinny dotrzeć  na własny koszt do miejsca postoju autobusu przed planowanym odjazdem.
 22. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.