75 717 21 23 75 717 33 23 500 014 300 btalmar@wp.pl
Wycieczka Praga Jarmark Bożonarodzeniowy

PRAGA Zwiedzanie z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym

PRAGA Zwiedzanie z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym – wielka atrakcja dla turystów spędzających święta w mieście Szklarska Poręba. Wycieczka do Pragi z popularnym programem zwiedzania zabytków, czasem wolnym na Starym Mieście i spacerem po pachnącym świętami jarmarku.

Program Wycieczki: PRAGA Zwiedzanie z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym

 • 08:00 Wyjazd ze Szklarskiej Poręby
 • Krótka przerwa przed Pragą (toaleta)
 • Ok.10:30-11:00 Przyjazd do Pragi w okolicy Hradczan
 • 3 godziny zwiedzania praskich zabytków pod opieką przewodnika
 • Czas wolny – 3 godziny
 • Wyjazd do kraju
 • Około 20:00 Powrót do Szklarskiej Poręby

Atrakcje Wycieczki: PRAGA Zwiedzanie z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym

 • Hradczany (3 dziedzińce zamkowe, plac Św. Jerzego – mały jarmark ok. 30 minut na ciepłą herbatę, czekoladę lub grzane wino , Katedra Św. Witta)
 • Katedra Św. Wita
 • Mala Strana
 • Most Karola
 • Ratusz Staromiejski i Zegar Orloy
 • Spacer po Jarmarku Bożonarodzeniowym, gdzie możemy oddać się świątecznemu nastrojowi, znaleźć świąteczne ozdoby, chrupiące wypieki, grzane wino z przyprawami korzennymi.

Cena Wycieczki: PRAGA Zwiedzanie z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym

Cena: 79 PLN/osoba zawiera – transport, usługę przewodnicką, ubezpieczenie zagraniczne.

*Każda osoba powinna posiadać dokument tożsamości, uprawniający do pobytu za granicą RP (dowód osobisty, paszport).
** Cena wycieczki nie obejmuje kosztów napojów oraz posiłków. Program wycieczki jest orientacyjny, z przyczyn niezależnych od biura może ulec zmianie.

 

Film: PRAGA

Praga from almar on Vimeo.

 

Szklarska Poręba – PRAGA Zwiedzanie z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym

Ogólne warunki uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach autokarowych.

Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne Almar z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 6. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 roku wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru o nr 1206/1994 oraz gwarancję ubezpieczeniową SignalIduna.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje po dokładnym zapoznaniu się uczestnika z programem wycieczki i warunkami uczestnictwa. Zawarcie umowy na udział w imprezie turystycznej następuje z chwilą podpisania klauzuli, że klient zapoznał się z warunkami ogólnymi uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach autokarowych, programem ramowym wycieczki, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE oraz wpłaceniu całości należności lub zaliczki w wysokości określonej dla danej imprezy. 2. B.T Almar gwarantuje realizację imprezy zgodnie z umową. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem sprawnym technicznie, spełniającym kryteria dopuszczenia do krajowego/międzynarodowego ruchu pasażerskiego, opiekę pilota-przewodnika w języku polskim. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia M 206895 z dnia 17.09.2016 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują: EUROPA, STANDARD KL 10 000 EUR, NNW 7 000 PLN oraz może być ubezpieczony od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej : STANDARD, wersja 80% do 17.000,00PLN. Na życzenie klienta każde ubezpieczenie można rozszerzyć.
 2. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępu uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
 3. B.T Almar zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych lub odwołania imprezy. O odwołaniu lub zmianie w programie wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed impreza. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu spowoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.
 5. Jeżeli z winy B.T. Almar nie zostaną zrealizowane umową świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od treści zawartej umowy, B.T. Almar przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do zwrotu części lub całości wniesionych opłat za usługę.
 6. Nie uważa się za wadę usługi niedociągnięć zawinionych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z B.T Almar albo wynikłych z okoliczności, za które B.T Almar nie odpowiada.
 7. Niewykorzystanie przez uczestnika wszystkich świadczeń objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę w wysokości 100% ogólnej kwoty najpóźniej na dzień przed wycieczką do godziny 14:00. Nie wpłacenie należności w określonym terminie jest podstawą do anulacji rezerwacji miejsc na wycieczkę.
 9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez ponoszenia kosztów, jeżeli rezygnacja nastąpiła na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie krótszym niż trzy dni przed wycieczką – bez wskazania osoby lub osób wstępujących w miejsce klienta – organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy. W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaty za wycieczkę.
 10. Reklamacje dotyczące udziału w imprezie są przyjmowane w trakcie trwania imprezy przez pilota/przewodnika. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia ich do organizatora na piśmie w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 11. Warunki ubezpieczenia Uczestnika reguluje umowa ubezpieczeniowa z ubezpieczycielem ustawowym, którym jest SIGNAL IDUNA – umowa generalna M 206895 z dnia 17.09.2016
 12. Uczestnik deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonał płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy/podpisaniem klauzuli otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
 13. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).
 15. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem. Numery telefonów znajdują się na potwierdzeniu wpłaty KP i programach wycieczek.
 16. Uczestnik odpowiada materialnie wobec B.T Almar za szkody powstałe z jego winy.
 17. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania imprezy turystycznej.
 18. Przewodnik/pilot zobowiązany jest do oczekiwania maksimum 15 min. na uczestników nie przybyłych w wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik/pilot z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki, natomiast osoby, które nie stawiły się powinny dotrzeć na własny koszt do miejsca postoju autobusu przed planowanym odjazdem.
 19. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.